algemene voorwaarden

Inleiding op de Algemene Voorwaarden:

De onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze boekingen. Van FINCH discoteam is te verwachten dat zij, los van de algemene voorwaarden, altijd werkt naar redelijk vermogen, het stellen van voorwaarden past dus niet echt binnen onze werkwijze, maar dient ertoe rechterlijk in onze macht te staan indien dat noodzakelijk blijkt te zijn.

ALGEMENE VOORWAARDEN FINCH discoteam

1- Opdrachtgever verklaart meerderjarig te zijn c.q. bij minderjarigheid overeenkomsten te hebben laten medeondertekenen door één van zijn/haar ouders of voogd(en). Tevens staat opdrachtgever persoonlijk borg voor nakoming van de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. Onder overeenkomsten wordt verstaan een ondertekende offerte of bevestiging, alsmede daartoe doende correspondentie middels email of telefoon.

2- Opdrachtgever verklaart met de aard van het werk en de prestatie van de diensten van FINCH discoteam bekend te zijn. Opdrachtnemer zal elke overeenkomst naar beste kunnen uitvoeren en is desnoods gerechtigd bij en voor de uitvoering van een overeenkomst derden in te schakelen.

3- Alle aan het gebruik van de zaal, gebruik van energie, etc, verbonden kosten alsmede de Buma-Stemra of andere auteursrechtelijke organisaties te betalen vergoeding en de opgave hiervan zijn voor rekening en verantwoording van opdrachtgever, naast de overeengekomen contractsom. Opdrachtgever staat ervoor in dat alle aan het optreden eventueel vereiste vergunningen en ontheffingen in bezit zijn van opdrachtgever. Alle daarmee verbonden kosten zijn voor rekening van opdrachtgever. Het ontbreken of intrekken van enige vergunning of ontheffing is voor rekening van opdrachtgever en geldt voor opdrachtgever niet als overmacht. Kosten voortvloeiend uit het niet nakomen van dit artikel zijn voor rekening van opdrachtgever.

4- Indien opdrachtnemer op weg is naar de locatie, waar het optreden zal plaatsvinden, moeilijkheden ondervindt van welke aard dan ook, waardoor de mogelijkheid ontstaat waardoor opdrachtnemer niet, of niet op tijd op de overeengekomen plaats van het optreden zal kunnen zijn, zal opdrachtnemer zo spoedig mogelijk opdrachtgever waarschuwen door telefonisch contact op te nemen met het opgegeven telefoonnummer. In geen geval kan opdrachtgever aanspraak maken op enig vergoeding van welke aard dan ook.

5- In geval de opdrachtnemer als gevolg van ziekte, ongeval of enige andere onvoorziene omstandigheid, het overeengekomen optreden, of een deel van het optreden, niet kan uitvoeren zal opdrachtnemer hiervan zo spoedig mogelijk melding doen aan opdrachtgever. In geen geval kan opdrachtgever aanspraak maken op enige vergoeding door o.a. inkomstenderving.

6- In geval de opdrachtnemer als gevolg van een onvoorzien defect aan de door opdrachtnemer gebruikte apparatuur, het overeengekomen optreden, of een deel van het optreden, niet of niet conform de afspraak kan uitvoeren, zal opdrachtnemer trachten het defect ter plaatse te verhelpen. Opdrachtgever kan, wanneer opdrachtnemer niet in staat is het defect aan de door opdrachtnemer gebruikte apparatuur ter plaatse te verhelpen in geen geval aanspraak maken op enige vergoeding door o.a. inkomstenderving.

7- Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal de betaling van de overeengekomen contractsom voldaan worden binnen 3 weken na ontvangst (uitgaande van de factuurdatum exclusief eventuele verzendtijd door postbedrijven) van de factuur. In geval van niet tijdige, uitblijven van, of onvolledige betaling van het overeengekomen totaalbedrag en/of schadevergoeding door opdrachtgever te voldoen aan opdrachtnemer is opdrachtgever verplicht opdrachtnemer de gerechtelijke zowel de buitengerechtelijke kosten te vergoeden. Buitengerechtelijke kosten worden geacht te zijn gemaakt, zodra opdrachtnemer een incasso-opdracht aan een derde heeft verstrekt. Vanaf de vervaldatum kan opdrachtnemer bovendien een rentevergoeding eisen van 9% per maand, zonder dat enige aanmaning of sommatie is vereist.

8- In geval opdrachtgever enige bepalingen van deze overeenkomst, waaronder deze voorwaarden niet of niet geheel nakomt, kan de opdrachtnemer de overeenkomst als vervallen beschouwen, zonder dat de opdrachtgever hiervoor recht heeft op enige schadevergoeding van welke aard dan ook. De verplichting van de opdrachtgever tot het betalen van de overeengekomen contractsom blijft bestaan.

9- Annulering van deze overeenkomst door opdrachtgever is uitsluitend mogelijk in geval van overmacht, door opdrachtgever ten genoegen van de opdrachtnemer aan te tonen. In alle gevallen kan de opdrachtnemer de navolgende vergoeding aan opdrachtgever eisen: 25% van het overeengekomen totaalbedrag bij annulering meer dan 30 dagen voor het optreden, 50% van het overeengekomen totaalbedrag bij annulering binnen een periode van 30 tot 10 dagen voor het optreden en 100 % van het overeengekomen totaalbedrag bij annulering binnen 10 dagen voor het optreden. Tevens zal opdrachtgever opdrachtnemer vrijwaren voor alle vorderingen van bij de uitvoering betrokken derden.

10- Opdrachtgever verleent toestemming aan opdrachtnemer voor het maken, c.q. doen maken van reclame voor, na, en tijdens de show, ook verleend opdrachtgever toestemming om (na kennisgeving hiervan) eventuele nieuwe klanten onbelemmerd toegang te verlenen tot de locatie om zo de aard van het werk van de drive-in show te kunnen aanschouwen. Opdrachtgever verleent toestemming aan opdrachtnemer voor het eventueel maken van foto’s of ander geluid- en/of beeldmateriaal. Opdrachtgever verleent toestemming aan opdrachtnemer om het eventueel verkregen geluid- en/of beeldmateriaal te gebruiken voor het maken van reclame voor opdrachtnemer zonder dat daar enige vergoeding ten genoegen van opdrachtgever tegenover staat.

11- Opdrachtgever draagt zorg voor een ordelijk verloop tijdens de opbouwtijd, afbreektijd en tijdens het optreden, met name door tijdige zodanige maatregelen te treffen als voor de veiligheid van de drive-in show en haar personeel nodig is. Ook staat opdrachtgever in voor de veiligheid van de drive-in show en haar medewerkers, alsmede voor haar eigendommen. Indien naar het oordeel van de medewerkers van de drive-in show, de veiligheid van medewerkers, aanwezige apparatuur of inventaris in gevaar dreigt te komen, behoud opdrachtnemer het recht de show al dan niet tijdelijk te onderbreken of te beëindigen. Niettemin houdt de opdrachtnemer recht op de volledige overeengekomen contractsom.

12- Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de orderhandhaving onder het publiek of aanwezigen, en is aansprakelijk voor beschadiging en / of diefstal van de eigendommen van de drive-in show, vanaf de opbouwtijd (moment van lossen), tijdens het optreden, tot aan de afbreektijd, alsmede de tijd waarbij de installatie na overleg (onbeheerd), bijvoorbeeld bij een boeking verspreid over meerdere dagen, al dan niet opgebouwd wordt achtergelaten, aangebracht door opdrachtgever zelf alsmede het door opdrachtgever uitgenodigde publiek of andere aanwezigen. Vervoersmiddelen zoals auto, en / of aanhangwagen behoren mede tot de eigendommen van de drive-in show.

13- Opdrachtgever dient te zorgen voor een gratis deugdelijke, veilige parkeergelegenheid, voor zowel een bestelwagen als eventueel een grote aanhangwagen, welke beschikbaar is vanaf de opbouw tijd tot en met de afbouwtijd. Deze parkeergelegenheid mag maximaal 200 meter verwijderd zijn van de plaats waar het optreden plaatsvindt, tenzij anders overeengekomen, en moet ruimte bieden aan een voertuig met een hoogte tot 2,75 meter (doorgaans dus geen parkeergarages).

14- Opdrachtgever dient, tenzij anders overeengekomen, te zorgen voor een deugdelijke stroomvoorziening van minimaal 1 x 16 ampère aan 220 Volt schoon of een krachtstroomvoorziening van 16 of 32 A (5-polige CEE-connector / 3 fases) aan 380 Volt schoon. De stroomvoorziening dient binnen een straal van 10 meter van de plaats van opstellen aanwezig te zijn. Het gebruik van aggregaten hiertoe is alleen toegestaan na overleg en op voorwaarde dat deze gestabiliseerd zijn. De stroomvoorziening dient direct bij aanvang van opbouw van de installatie te kunnen worden gebruikt, tot de tijd dat de installatie weer is afgebouwd.

15- Opdrachtgever maakt het mogelijk dat opdrachtnemer minimaal 2,5 uur voor, en 2 uur na draaitijd onbelemmerde toegang heeft tot de locatie. De afstand vanaf het laad- en lospunt tot de plaats van optreden mag niet meer dan 25 meter bedragen en moet vrij zijn van obstakels. Opdrachtgever dient iedere belemmering tot het betreden van de locatie direct te melden aan opdrachtnemer. Met belemmeringen worden o.a. traptrede, trappen, liften, smalle doorgangen, hoge drempels en niet vaste ondergronden zoals zand of gras verstaan. Dergelijke belemmeringen kunnen gevolgen hebben voor de offerte/factuur. Indien de afstand meer dan 25 meter bedraagt en/of obstakels zoals trappen bevat dient opdrachtgever te zorgen voor minimaal twee personen om mee te helpen, zowel voor als na het optreden. Indien hier niet aan wordt voldaan, worden hier achteraf extra kosten voor in rekening gebracht. Bij het niet nakomen van de deze overeenkomst behoud opdrachtnemer het recht de afgesproken werkzaamheden niet uit te voeren en toeslagen in rekening te brengen. De verplichting van de opdrachtgever tot het betalen van de overeengekomen contractsom blijft bestaan.

16- Opdrachtgever dient te zorgen voor een goed droge, overdekte werkruimte (met een minimum temperatuur van 15°c en een maximum temperatuur van 35°c) en een stevige deugdelijke vaste ondergrond tenzij anders overeengekomen is. Opdrachtgever dient te zorgen voor voldoende licht en een werkbaar geluidsniveau tijdens de op- en afbouw periode. De opdrachtgever dient te zorgen voor voldoende ruimte om de opstelling te plaatsen. De daadwerkelijke ruimte is afhankelijk van de geboekte apparatuur, maar uit wordt gegaan van een gelijkvloers oppervlak van minimaal 6 meter breed en 3 meter diep, met een volledige hoogte van tenminste 3 meter. Mocht de locatie bij aankomst niet aan deze eisen voldoen dan zal de apparatuur naar inschatting van opdrachtnemer geplaatst worden, maar is deze niet verplicht op deze locatie zijn werk te verrichten. Opdrachtnemer houdt niettemin recht op de volledige overeengekomen contractsom. Meerwerk en andere onvoorziene kosten (waaronder parkeerkosten) komen voor rekening van opdrachtgever en zullen achteraf op basis van nacalculatie gefactureerd worden.

17- Opdrachtgever dient te zorgen voor minimaal 2 consumpties per persoon per uur voor alle bij opdrachtnemer behorende personeelsleden, vanaf het moment van aankomst tot het moment van vertrek (dus ook tijdens op- en afbouw). Indien gewenst dient opdrachtgever tevens zorg te dragen voor een eenvoudige maaltijd.

18- Voor de uitvoering van deze overeenkomst en alle daarmee verbonden rechtsvorderingen kiest opdrachtgever domicilie aan het door hem opgegeven naam en adres, zoals op het contractformulier vermeld staat.

19- Opdrachtgever zal de hem toegezonden overeenkomst binnen 14 dagen na ontvangst aan opdrachtnemer retourneren. Mocht er tussen de huurdatum en de datum van het opstellen van de huurovereenkomst minder dan 14 dagen tijdverstek zitten, dan zal opdrachtgever de hem toegezonden overeenkomst direct na ontvangst retour zenden, tenzij anders overeengekomen is. Bij het in gebreke blijven bij nakoming van dit artikel uit de overeenkomst heeft opdrachtnemer het recht deze overeenkomst alsmede gedane mondelinge afspraken en /of toezeggingen als vervallen te beschouwen. Andersom is dit recht niet van toepassing. Het vervallen van de overeenkomst als in dit artikel bepaald, kan voor de opdrachtgever geen grond vormen voor enige schadevergoeding. De door opdrachtnemer verstuurde opdrachtbevestiging aan opdrachtgever is geldig zodra het door opdrachtnemer verstuurde contract aan opdrachtgever, ondertekend en ongewijzigd retour is ontvangen door opdrachtnemer binnen de daarvoor gestelde termijn.

20- Tarieven worden één jaar vooruit vastgelegd en kunnen, indien er meer dan een jaar tussen moment van tekenen en uitvoer zit, tussentijds worden verhoogd conform de inflatie van dat jaar. 

 

Zie het dus als een formaliteit, maar neem bij twijfel over het al dan niet kunnen voldoen aan de voorwaarden contact op om te voorkomen dat bijvoorbeeld meerkosten in rekening gebracht worden.